Bases participación,  Criterios selección,  Noticias

NORMAS DE INSCRICIÓN E CRITERIOS DE SELECCIÓN RAIGAME 2024

 1. NORMAS DE INSCRICIÓN E CRITERIOS DE SELECCIÓN

 1. A Romaría Etnográfica Raigame, que pretende promocionar a cultura tradicional galega centrando os seus esforzos na divulgación da música, o folclore e os oficios e artesanías tradicionais primando o seu aspecto pedagóxico e cultural, ABRE O PRAZO DE INSCRICIÓN para a edición de 2024 co seguinte calendario:

  1. Do 20 de febreiro ó 17 de marzo, ambos incluídos, recepción de inscricións no rexistro do Concello de Celanova.

  2. Do 18 ó 22 de marzo, comunicación aos interesados da aceptación ou non da súa solicitude por parte da Organización, así como do lugar onde serán instalados en Vilanova.

  3. Do 25 de ó 31 de marzo, confirmación por parte dos interesados do seu interese por asistir á Romaría Etnográfica Raigame.

 2. Pechado o prazo de inscrición, a Organización realizará unha distribución dos espazos e unha asignación de local ou espazo para cada solicitante. Este espazo será acondicionado dun xeito acorde cos obxectivos da romaría en función das seguintes pautas:

  1. Interior do burgo medieval:

   1. Oficios tradicionais cuxos responsables realizan durante o día traballos demostrativos da súa actividade e teñen unha participación activa de cara ó visitante ó longo de toda a xornada

   2. Establecementos dedicados ó servizo de expedición de produtos gastronómicos e bebidas tradicionais, que estarán situados en locais cedidos ó Concello polos veciños e asignados pola organización

  2. Exterior do burgo medieval:

   1. Artesáns de bixutería, coiro, vidro, madeira, tecidos, etc., dedicados á exposición e venda dos seus produtos. Haberá 28 postos de madeira de 3,00 m x 1,50 m facilitados pola organización e instalados na estrada de acceso a Vilanova para dar servizo unificado a esta demanda

   2. Establecementos dedicados ó servizo de expedición e venda de produtos vexetais, gastronómicos e bebidas con posto propio que serán instalados na estrada de Vilanova a Santa María.

 3. Entre todas as solicitudes presentadas, a Organización realizará unha selección dos oficios/artesáns participantes tendo en conta as anteriores pautas de distribución e os seguintes criterios de valoración:

  1. Interior do burgo medieval:

   1. Oficios tradicionais que desenvolvan a actividade ó longo da xornada (ata un máximo de 15 puntos):

    1. Orde de entrada no Rexistro do Concello de Celanova

     1. 1 a 4 puntos (por orde inversa da semana de inscrición)

    2. Execución práctica do traballo e demostración efectiva do oficio ó longo da xornada, organización de obradoiros prácticos, etc.:

     1. 1 a 3 puntos

    3. Singularidade do oficio ou artesanía respecto dos oficios ou artesanías presentes noutras edicións:

     1. 1 a 3 puntos

    4. Relación cos oficios tradicionais galegos e interese obxectivo da actividade para a mellora estética da Romaría Etnográfica Raigame:

     1. 1 a 5 puntos

   2. Establecementos de produtos gastronómicos ou bebidas tradicionais (ata un máximo de 15 puntos):

    1. Preferencia segundo o lugar de empadroamento

     1. Vilanova dos Infantes …………….. 5 puntos

     2. Concello de Celanova …………….. 3 puntos

     3. Comarca de Celanova …………….. 2 puntos

     4. Outros ………………………………….. 1 punto

    2. Orde de entrada no Rexistro do Concello de Celanova:

     1. 1 a 4 puntos (por orde inversa da semana de inscrición)

    3. Adecuación dos produtos postos á venda ó ambiente propio dunha romaría tradicional:

     1. 1 a 3 puntos

    4. Ambientación do negocio e das persoas que se encargarán da súa atención no transcurso da Romaría:

     1. 1 a 3 puntos

  2. Exterior do burgo medieval:

   1. Artesáns de coiro, vidro, madeira, tecidos e semellantes que serán instalados nalgún dos 28 postos de madeira instalados na estrada de acceso (ata un máximo de 10 puntos):

    1. Orde de entrada no Rexistro do Concello de Celanova:

     1. 1 a 4 puntos (por orde inversa da semana de inscrición)

    2. Singularidade do oficio ou artesanía respecto dos oficios ou artesanías presentes noutras edicións:

     1. 1 a 3 puntos

    3. Relación cos oficios tradicionais galegos e interese obxectivo da actividade para a mellora estética da Romaría Etnográfica Raigame:

     1. 1 a 3 puntos

   2. Establecementos dedicados á expedición e venda de produtos gastronómicos e bebidas con posto propio (ata un máximo de 10 puntos):

    1. Orde de entrada no Rexistro do Concello de Celanova:

     1. 1 a 4 puntos (por orde inversa da semana de inscrición)

    2. Adecuación dos produtos postos á venda ó ambiente propio dunha romaría tradicional:

     1. 1 a 3 puntos

    3. Ambientación do negocio e das persoas que se encargarán da súa atención no transcurso da Romaría:

     1. 1 a 3 puntos

 4. As solicitudes deberán presentarse a través da sede electrónica do Concello de Celanova (https://celanova.sedelectronica.es/info.4) cubrindo unha instancia xeral na que se indicará como referencia o epígrafe “Raigame 2024” e achegando, ademais, os seguintes datos:

  1. Nome comercial (será o utilizado no material publicitario da Romaría)

  2. Tipo de oficio/artesanía 1   (1 Alimentación (produtos tradicionais); Bixutería; Canteiro; Carpinteiro; Cesteiro; Ceramista, Coiro; Ebanista; Ferreiro; Gastronomía; Luthier; Oleiro; Panadeiro; Queixeiro; Taberna; Telleiro; Tecedeira; Téxtil; Torneiro; Zapateiro-Zoqueiro; Libreiro, etc.)

  3. Persoa de contacto

  4. Teléfono de contacto

  5. Correo electrónico de contacto

  6. Descrición detallada da actividade que pretende desenvolver durante a xornada, respondendo ós criterios especificados para cada caso no punto anterior

  7. Informar se conta ou non con local da súa propiedade en Vilanova

  8. Información gráfica destinada a facilitar a valoración anteriormente descrita

  9. Declaración responsable

A falsidade ou omisión de información marcada como obrigatoria na solicitude poderá derivar na non admisión como participante na Romaría Etnográfica Raigame. A confirmación de participación na Romaría implica a aceptación dos principios organizativos da mesma e que se manifestan nestas normas.

B. COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DOS SOLICITANTES

Unha vez rematado o procedemento de selección, aquelas solicitudes seleccionadas deberán asinar un compromiso de participación regulamentado polas seguintes bases:

 1. A preinscrición non outorga a autorización directa para a participación na Romaría en canto a organización non comunique tal decisión indicando o lugar de instalación asignado ó solicitante.

 2. Aquelas solicitudes non elixidas inicialmente quedarán inscritas nun listado de reserva.

 3. As solicitudes seleccionadas contarán cun local ou espazo exterior, segundo o a actividade que desenvolven.

 4. No caso dos oficios instalados dentro do burgo medieval, os responsables comprométense a montar un pequeno posto de traballo e realizar demostracións prácticas da súa actividade ó longo da xornada.

 5. O artesán, persoal de oficios ou responsable do posto de produtos vexetais, gastronómicos ou bebidas tradicionais participante, comprométese a instalar o seu espazo nunhas condicións de máximo atractivo coa actividade á que se dedique, co fin de incrementar o atractivo xeral da Romaría.

 6. O artesán comprométese a ataviarse, tanto el coma os que colaboren con el na actividade, con vestimentas propias do oficio ou semellantes, correspondente ó tempo en que se celebraban este tipo de Romarías tradicionais.

 7. Os postos estarán abertos a partir das 11,00 ata as 19:00 horas, quedando a decisión do participante a potestade de mantelo aberto durante o horario do xantar, establecido entre as 14,00 h e as 16,00 h. Os establecementos dedicados ó servizo de expedición de produtos gastronómicos e bebidas tradicionais poderán permanecer abertos ata as 21,00 horas improrrogables.

 8. Co fin de facilitar a instalación de tódolos postos no interior do burgo medieval e o traslado dos produtos ata estes postos, dende primeira hora da mañá e ata as 9,30 os vehículos poderán acceder ó interior do burgo, non podendo permanecer ningún vehículo no interior ata as 19,00 horas, que será cando se volva abrir o tráfico para proceder a desmontar os postos.

 9. O artesán responsabilizarase dos danos que puidera causar no baixo ou espazo exterior cedido pola organización cando estes sexan causados con dolo, culpa ou neglixencia imputable ó artesán/participante.

 10. Os responsables dos postos gastronómicos e de bebidas tradicionais comprométense a manter, o espazo próximo ao seu posto, limpo do lixo xerado polos seus clientes (botellas, vasos, papeis, etc.).

 11. A organización farase responsable de todos aqueles danos que non estean contemplados nas cláusulas anteriores a través dun Seguro de Responsabilidade Civil e Danos subscrito ó efecto.

 12. No caso de incumprimento dalgunha das cláusulas anteriores por parte dos artesáns/participantes, a organización poderá excluílos de participación nas edicións futuras.

 13. A organización remitirá a cada participante unha copia das bases e da aceptación da súa inscrición previa para que a teña nun lugar visible durante a celebración da Romaría.

 14. Os asistentes acceden a dar o seu permiso para poder ser recollido en imaxes, tanto fotográficas como de vídeo ou TV, durante a celebración da Romaría.

 15. De acordo ao establecido na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, toma coñecemento de que os datos de carácter persoal facilitados serán incorporados a un ficheiro denominado “Raigame” que se atopa inscrito na Axencia Española de Protección de Datos e que é titularidade do Concello de Celanova.

 16. A sinatura do compromiso de participación na Romaría implica a ACEPTACIÓN DESTAS BASES e a sinatura da declaración responsable que se xunta como anexo

Celanova, 19 de febreiro de 2024